POLITYKA PRYWATNOŚCI

Buszman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://buszman.biz jest Buszman Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 17C, 40-851 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000606230, NIP: 9542763176, REGON: 363910577, dysponującą kapitałem zakładowym w kwocie: 5.000 zł, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres e-mail: kontakt@buszman.biz
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  przetwarzane zgodnie z prawem;
  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędnego osiągnięcia celu przetwarzania.

 

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi.

Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody.

CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji umowy zawartej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem sklepu internetowego- przetwarzanie opiera się̨ na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja umowy;
 2. udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do telefonicznie oraz przesyłane za pomocą̨ formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub za pośrednictwem dostępnego na stronie sklepu internetowego – przetwarzanie opiera się̨ na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z klientami oraz proponowanie sprzedaży towarów i usług;
 3. podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania do pasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań́ niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
 4. przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego 
z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz darzeniem do sprzedaży towarów 
i usług.

OKRES PRZETWARZANIA

 1. Państwa dane osobowe Bedą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub aplikacji, bądź czas potrzebny do realizacji umowy, nie krócej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane Bedą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż̇ do czasu jej odwołania.


ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom, osobom współpracującym oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Buszman Sp. z o. o.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:

 1. wycofania zgody wobec przetwarzania;
 2. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 3. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wyłączną̨ konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie możliwe dalsze otrzymywanie informacji o ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność czynności przetwarzania danych dokonanych przed cofnięciem zgody.